Menu
 
Kutlu Do─čum Haftas─▒ Co┼čkuyla Kutland─▒...| ─░l M├╝ft├╝s├╝ Yusuf Do─čan, Ba┼čiskele Kutlu Do─čum Progrtam─▒na Kat─▒ld─▒ ...| ├çay─▒roval─▒lar Tevhid ve Vahdette Bulu┼čtular...| ─░l M├╝ft├╝ Yard─▒mc─▒s─▒ ─░lyas ├ľztel, Ba┼čiskele ─░l├žesinde Kutlu Do─čum Program─▒na Kat─▒ld─▒...| ─░l M├╝ft├╝s├╝ Yusuf Do─čan, Dar─▒ca ─░l├žesinde Kutlu Do─čum Konferans─▒ Verdi...|

Menü
Namaz Vakitleri
Duyurular
 4-B S├Âzle┼čmeli ─░mam-Hatip Al─▒m─▒ (S├ľZPER-2016)

(20 Nisan 2016 )


 Vekil ─░mam-Hatiplik ve Vekil M├╝ezzin Kayy─▒ml─▒k S─▒nav Tarihleri

(15 Nisan 2016 )


 Hizmetli, Bek├ži ve A┼č├ž─▒ S─▒nav─▒ ─░lan─▒

(13 Nisan 2016 )


 Tercih Edilmeyen ve 2 Ay ├ťst ├ťste Bo┼č Kalan Camiler

(11 Nisan 2016 )


 Kutlu Do─čum Haftas─▒ Programlar─▒

(08 Nisan 2016 )


 "Kutlu Do─čum Haftas─▒ A├ž─▒l─▒┼č─▒ ve Kur'an Ziyafeti Program─▒nda Seherde Bulu┼čal─▒m" Program─▒na Davet

(07 Nisan 2016 )


 04.04.2016 Tarihinde Yap─▒lan VHK─░ S─▒nav Sonucu

(04 Nisan 2016 )


 Vekil ─░mam-Hatiplik ve Vekil M├╝ezzin Kayy─▒ml─▒k Duyurusu

(29 Mart 2016 )


 Umre Bilgilendirme Semineri

(25 Mart 2016 )


 ┼×├╝hed├ón─▒n ─░zinde Huzurda Namazday─▒z

(16 Mart 2016 )


T├╝m Duyurular
Kur'an Dinle
İstatistik
     KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ
  Dini Günlerimiz || Camiler Haftasř
   KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ

KUTSAL MEKANLAR CAMİLERİMİZ VE SAYGIDEÐER DİN GÖREVLİLERİMİZ

İnsan Allahĺa kulluk için yarat305lm305ş, din de insan için gönderilmiştir. Dolay305s305yla insan ve din denince ibadet akla gelmektedir. Fahrettin RÔzi MefÔtihĺul-Gayb isimli tefsirinde: ôİbadet, sayg305n305n en ileri derecesidirö demektedir. Buradaki sayg305dan maksat; insan305n yüce yarat305c305s305na çeşitli ibadetlerle sayg305s305n305 ve bağl305l305ğ305n305 göstermesidir.
Hak veya bat305l dinlerde ibadet mekanlar305 vard305r. H305ristiyanlar kiliselerde, Yahudiler havralarda, mecusiler ateşgedelerde ayinlerini icra ederler. Müslümanlar da ibadetlerini kutsal mekanlar olan camilerde yerine getirirler.
Kurĺan ve sünnette ôMescidö olarak ifade edilen ôCamiö Hz. Allahĺla kul aras305nda kurulmuş bir köprüdür. Cami Allahĺ305n evidir. İnsan da Allahĺ305n kuludur. Onun için Allahĺ305n kulu olan Müslümana Allahĺ305n evini yapmak yaraş305r.
Kurĺan-305 Kerimĺin Tevbe Sűresinin 18 inci ayetinde de bu anlat305larak şöyle buyruluyor. ôAllahĺ305n mescitlerini ancak Allahĺa ve ahiret gününe inanan, namaz305 dosdoğru k305lan, zekat305 veren ve Allahĺtan başkas305ndan korkmayan kimseler yapar. Umulur ki işte bunlar doğru yolu bulanlar305n tÔ kendileridir.ö
Yeryüzünde CenÔb-305 Hakkĺ305n emriyle ilk yap305lan mabet Kabe-i Müşerrefeĺdir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) milÔdi 622 y305l305nda Mekke-i Mükerremeĺden Medine-i Münevvereĺye hicretleri esnas305nda Küba semtine gelince orada Kuba Mescidiĺni, bir Cuma günü de yol üzerindeki Benţ SÔlim yurdundaki RÔnűna mevkiine gelince Mescid-i Cumaĺy305, nur şehri Medineĺye ulaş305nca da Mescid-i Nebeviĺyi inşa ederek cami yap305lmas305ndaki hay305rl305 işin öncülüğünü yapm305şlard305r.
Dini hayat305m305zda camilerimizin yeri büyük ve önemlidir. Onun için Müslümanlar bulunduklar305 köylere, şehirlere ibadet edebilecekleri camileri yapm305şlar ve Allah Resűlü Efendimizin açt305ğ305 ç305ğ305rdan yürümeye devam etmişlerdir. Dünya durduğu müddetçe de bu böyle devam edecektir.
Milli Şairimiz M. Akif de bunu şöyle seslendirmektedir:
Ruhumun senden ilÔhţ şudur ancak emeli,
Değmesin mÔbedimin göğsüne nÔmahrem eli,
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedţ yurdumun üstünde benim inlemeli.
İnsanlar gibi camilerin de bedeni ve ruhu vard305r. Sütunlar305, duvarlar305 kubbeleri, çat305lar305, şad305rvanlar305, minareleri, mihrap, minber ve kürsüleri camilerimizin bedenini teşkil eder.
Cuma ve bayram namazlar305 başta olmak üzere beş vakit namaz ile diğer nafile namazlar305n camilerde k305l305nmas305, vaaz yoluyla cemaatin dini konularda ayd305nlat305lmas305, Kurĺan-305 Kerim okunmas305, zikir ve tesbihatta bulunulmas305, birtak305m önemli işlerin görüşülmesi de camilerimizin ruhunu oluşturmaktad305r.
İçinde bülbül olmayan kafes, yine içerisinde su ve bal305k olmayan akvaryum nas305l bir mana ifade etmiyorsa, cemaati olmayan, içerisinde ibadet edilmeyen camilerimizde bir anlam ifade etmez. Bulunduklar305 yerde garip kalm305şlard305r. Allahĺ305n evlerini garip b305rakmayal305m. 
Kutsal mekanlar olan camilerimiz Allahĺa giden yolun üzerine kondurulmuş önemli duraklard305r.
Muhterem Cengiz Numanoğlu  naĺtinde diyor ki:
Mücevher varken pul neye yarar,
Aşk305n305 bilmeyen kul neye yarar,
Herkes bir yol tutturmuş gidiyor ama,
MevlÔĺya varmayan yol neye yarar.
Camilerimiz huzur ve güven mekanlar305d305r. Hz. Nuh (A.S.)  ve beraberindekiler nas305l gemiye s305ğ305narak tufandan kurtulmuşlarsa, Sevgili Peygamberimiz ve vefakÔr arkadaş305 Hz. Ebu Bekir Sevr Dağ305ndaki mağaraya s305ğ305narak düşman305n amans305z takibinden nas305l korunmuşlarsa, müĺminler de nefislerinin ve şeytan305n sald305r305 ve tehlikelerinden camilere s305ğ305narak öylece kendilerini koruyabilirler.
İşte onun için Hz. Ömer (R.A.) diyor ki:
Vallahi babam Hattabĺ305n katilini Kabeĺde görsem, oradan ç305k305ncaya kadar k305l305na bile dokunmam.ö
Yüce Mevlam305z ┬l-i İmran Suresinin 93 ncü ayet-i celilesinde şöyle buyuruyor:
ôKÔbeĺye giren emniyettedir.ö
Cami yapman305n sevap ve faziletini bilen Müslümanlar bu konuda Ôdeta birbirleriyle yar305şmaktad305rlar.
Özellikle de aziz milletimizin cami yap305lmas305na ilgisi ve camilere cemaat olmadaki saĺyü gayreti her türlü takdirin üstündedir. Çünkü ecdad305m305z Peygamber Efendimiz (S.A.V.)ĺin ô Kim Allah için kuş yuvas305 kadar da olsa cami yaparsa,  Allah da onun için cennette köşk yaparö (İhyÔu Ulumiddin,c.1,s.415) müjdesinin fark305ndayd305lar.
Allahĺ305n dinine ve Allahĺ305n evi camilere hizmeti kendilerine en büyük gaye edinen Müslüman Türk milleti bu uğurda rüşdünü ispatlam305ş necip bir millettir.
Yüce İslam Diniĺnde camilerin yeri ne kadar önemli ve sayg305 gösterilmeye lÔy305ksa, halk305m305za din hizmeti sunan alimlerimiz, hocalar305m305z ve her ünvandaki din görevlilerimiz de hürmete lÔy305k ve sayg305değerdir.
Çorbada tuz ne ise toplumda da Kurĺan ehli ve ilim sahibi din görevlilerimizin yeri odur.
Diyanet İşleri Başkanl305ğ305m305z yurt içinde İl/İlçe Müftülüklerimiz ve yurtd305ş305nda ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ataşeliklerimiz marifetiyle, onlar da Müftü, Vaiz, Kurĺan Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayy305m ve diğer ünvanlardaki görevlileriyle halk305m305z305 din konusunda ayd305nlatmakta ve camilerimizdeki ibadetleri yapt305rmaktad305rlar.
Yaz-k305ş, gece-gündüz demeden, genç-ihtiyar, kad305n ve erkek toplumun her kesimine din hizmetini götüren din görevlilerimizin azmi, gayreti, çal305şkanl305ğ305 ve fedakÔrl305ğ305 zikredilmeye ve takdire değer.
İnsan305n doğumunda; sağ kulağ305na ezan okuyup sol kulağ305na kamet getirmesinden, ölünce; y305kay305p kefenleyip, defnedilinceye kadar hayat305n çeşitli dönemlerinde hep yan305m305zda olan, milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü teminde, yard305mlaşma, dayan305şma, kaynaşma ve kardeşliğimizin tesisinde çok önemli rol oynayan din görevlilerimizin değerli mesaisini önemsiyor, şükran ve minnetle karş305l305yorum.
Camilerimizin mihrap, minber ve kürsüleri din görevlilerimizle anlam kazan305yor. Çünkü alimler (din görevlileri) peygamberlerin mirasç305lar305d305r. Bu aç305dan değerlendirildiğinde din görevlilerinin işi zordur. Ama o derece de faziletli ve onurlu bir görevdir.
Her sene olduğu gibi bu sene de 1ľ7 Ekim tarihleri aras305 ôCamiler ve Din Görevlileri Haftas305ö olarak kutlanacakt305r.
Hafta boyunca İl/İlçe Müftülüklerimizce çeşitli etkinlikler hayata geçirilerek halk305m305zla kucaklaş305l305p, bütünleşilecektir.
Bu vesile ile camilerimizin ve din görevlilerimizin önemi bir kez daha anlat305lm305ş olacakt305r.
ôCamiler ve Din Görevlileri Haftas305ön305n hay305rl305 olmas305n305 CenÔb-305 Hakĺtan niyaz ediyorum.
Dine hizmette katk305s305 olan görevlilerimizi şükran ve minnetle yÔdediyor, bugüne kadar ahrete irtihal eden tüm din görevlilerimize CenÔb-305 Hakĺtan rahmet diliyorum.
Şu anda görevi baş305ndakilere de başar305lar diliyorum.
Yüce Allah yÔr ve yard305mc305m305z olsun.

Bayram ERDOÐAN
Kocaeli İl Müftü Vekili


Tarih: 01 Ekim 2009 | Okunma : 1746 ]      


2008 - 2015 ┬ę Kocaeli ─░l M├╝ft├╝l├╝─č├╝ ├ľmera─ča Mahalles ┼×ahabettin Bilgisu Caddesi No:51 41300 KOCAEL─░ Telefon: 0.262.322 34 71 Faks: 0.262.321 17 17
Her hakkı Kocaeli İl Müftülüğü'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
Bu sayfa: 0,05 saniyede yorumlandı.